Giỏ hàng
Nhãn hiệu

Date: 23-06-2018 by: Banca IP Law Firm

Nhãn hiệu

Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí và làm Đại diện Pháp lý cho khách hàng trong các vấn đề sau về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa:

Tư vấn về khả năng bảo hộ của Nhãn hiệu khách hàng dự định nộp;

  • Tra cứu và cung cấp các thông tin về nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam và nước ngoài;
  • Hoàn thiện hồ sơ xin đăng ký bảo hộ tại Việt Nam hoặc đăng ký ra nước ngoài;
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký, chuyển giao Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa;
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục ghi nhận việc sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký/ hoặc thông tin trong Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa;
  • Tư vấn gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, tư vấn về hiệu lực của Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa,
  • Tư vấn bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa; đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục khiếu kiện các quyết định hành chính của các cơ quan chức năng nếu xét thấy chúng có thể hoặc đã làm phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người/doanh nghiệp nộp đơn, chủ sở hữu Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa bao gồm: phản đối, kiến nghị, yêu cầu thay đổi nội dung của quyết định, …
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa kinh doanh trong nước và ra nước ngoài theo Thỏa ước Madrid/Nghị định thư Madrid mà Việt Nam là một quốc gia thành viên.

Thông tin cần cung cấp: 

  1. Tên đầy đủ, địa chỉ người nộp đơn;
  2. Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có);
  3. Mẫu nhãn hiệu.

Tài liệu cần thiết:

1, Giấy ủy quyền của người nộp đơn cho BANCA (01 Giấy uỷ quyền chấp nhận cho nhiều đơn ở nhiều thời điểm nộp đơn khác nhau, Bản sao Giấy uỷ quyền được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc phải được nộp trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn) à [Tải về tại đây] (chèn link để bấm vào đây là ra 1 file word)

2, Tờ khai đăng ký quyền nhãn hiệu

3, 20 bản mẫu nhãn hiệu (05 mẫu được lưu tại Cục Sở hữu Trí tuệ, 02 bản được dán lên 2 bản tờ khai đăng ký nhãn hiệu trong đó 1 bản lưu tại Cục sở hữu trí tuệ, còn 1 bản chủ sở hữu lưu lại)

4, Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

5, Chứng từ nộp phí, lệ phí

Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu trên, hồ sơ buộc phải có thêm các tài liệu sau đây:

1, Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;

2, Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);

3, Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).