Giỏ hàng
Bản quyền tác giả

Date: 23-06-2018 by: Banca IP Law Firm

Bản quyền tác giả

Chúng tôi sẽ tư vấn và làm Đại diện Pháp lý cho khách hàng trong các vấn đề sau liên quan đến đăng ký bảo hộ Bản quyền tác giả:

Nộp, hoàn thiện hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam;

 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký hoặc chuyển giao Giấy chứng nhận bản quyền tác giả;
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục ghi nhận việc sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký hoặc thông tin trong Giấy chứng bản quyền tác giả;
 • Tư vấn về hiệu lực của Giấy chứng nhận bản quyền tác giả;
 • Tư vấn bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu Giấy chứng nhận bản quyền tác giả;
 • Xử lý các xâm phạm về bản quyền tác giả;
 • Đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục khiếu kiện các quyết định hành chính của các cơ quan chức năng nếu xét thấy nó làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu Giấy chứng nhận bản quyền tác giả bao gồm: phản đối, kiến nghị, yêu cầu thay đổi nội dung của quyết định, …

Các thông tin cần cung cấp:

 • Thông tin về tác giả: Họ tên đầy đủ, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số CMND, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ hiện tại.
 • Thông tin về tác phẩm: tên tác phẩm, loại tác phẩm, đã công bố hay chưa, ngày công bố, nơi công bố và hình thức công bố tác phẩm (nếu tác phẩm được công bố), tác phẩm do các tác giả sáng tác hay theo Hợp đồng/Quyết định giao việc giữa chủ sở hữu quyền tác giả với tác giả.
 • Thông tin về chủ sở hữu quyền tác giả: tên, địa chỉ của công ty/đơn vị sở hữu quyền tác giả,

Các mẫu giấy tờ cần cung cấp

 • Giấy ủy quyền [chèn link có chữ TẢI VỀ]
 • Giấy cam đoan quyền sở hữu của tác giả [chèn link có chữ TẢI VỀ]
 • Quyết định giao nhiệm vụ của chủ sở hữu cho tác giả [chèn link có chữ TẢI VỀ]

Tài liệu cần thiết:

 • Bản sao chứng thực giấy đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu tác phẩm;
 • Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu của tác giả;
 • Ba (03) Tác phẩm viết;
 • Bản mô tả (Banca soạn);
 • Giấy uỷ quyền (theo mẫu của Banca);
 • Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm (theo mẫu của Banca);
 • Quyết định giao nhiệm vụ/Hợp đồng sáng tác.

Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký phần mềm máy tính:

 • Bản sao chứng thực giấy đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu tác phẩm;
 • Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu của tác giả;
 • Ba (03) bản mô tả phần mềm máy tính (Viết theo hướng dẫn của Banca);
 • Ba (03) đĩa CD phần mềm tác phẩm;
 • Giấy uỷ quyền (theo mẫu của Banca);
 • Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu phần mềm máy tính (theo mẫu của Banca);
 • Quyết định giao nhiệm vụ/Hợp đồng sáng tác.
Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký tác phẩm mỹ thuật ứng dụng:
 • Bản sao chứng thực giấy đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu tác phẩm;
 • Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu của tác giả;
 • Ba (03) Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;
 • Bản mô tả (Banca soạn);
 • Giấy uỷ quyền (theo mẫu của Banca);
 • Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm (theo mẫu của Banca);
 • Quyết định giao nhiệm vụ/Hợp đồng sáng tác.