Giỏ hàng
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi: Bồi thường chi phí thuê luật sư nếu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Date: 27-06-2019 by: Banca IP Law Firm

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi: Bồi thường chi phí thuê luật sư nếu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 14/6 vừa qua, một số điều sửa đổi, bổ sung của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2009 đã được Quốc hội Việt Nam tán thành thông qua. Sau đây là một số điểm chính sửa đổi của Luật SHTT:

Về xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ

Liên quan đến việc bảo vệ quyền SHTT (khoản 4 và 5 Điều 198, khoản 1 Điều 205 của Luật Sở hữu trí tuệ) đã thảo luận trước đó, đa số ý kiến nhất trí với nội dung buộc nguyên đơn phải bồi thường chi phí thuê luật sư. Tổ chức, cá nhân là bị đơn trong những vụ kiện về xâm phạm quyền SHTT, nếu được tòa án kết luận là không thực hiện hành vi xâm phạm có quyền yêu cầu tòa án buộc nguyên đơn thanh toán cho mình những khoản chi phí hợp lý để thuê luật sư và các chi phí liên quan khác theo quy định. Đồng thời đề nghị xác định nguyên tắc về hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Về thủ tục hải quan

Theo quy định tại Hiệp định CPTPP yêu cầu cung cấp cho chủ thể quyền các thông tin liên quan đến lô hàng, trong đó riêng đối với nước xuất xứ của hàng hóa thì cơ quan hải quan chỉ có trách nhiệm cung cấp thông tin nếu biết được thông tin đó. Pháp luật hiện hành mới chỉ đáp ứng được một phần nghĩa vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu của hiệp định. Theo đó, luật sửa đổi đã quy định cụ thể hơn: Khi người yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Điều 217 của luật này thì cơ quan hải quan ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng. Cơ quan hải quan cung cấp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thông tin về tên và địa chỉ của người gửi hàng; nhà xuất khẩu, người nhận hàng hoặc nhà nhập khẩu; bản mô tả hàng hoá; số lượng hàng hoá; nước xuất xứ của hàng hoá nếu biết, trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định áp dụng biện pháp hành chính để xử lý đối với hàng hóa giả mạo về nhãn hiệu và hàng hóa sao chép lậu theo quy định tại khoản 4 Điều 216 của luật này.

Ngoài ra, Luật còn bổ sung thêm các điều khoản chuyển tiếp về: Đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bố trí, chỉ dẫn địa lý; Thủ tục hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý của các đơn; Thủ tục chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn; Các thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2019.

Nguồn: theo Thời báo Tài chính Việt Nam