Giỏ hàng
Gia nhập CPTPP: Việt Nam sẽ phải thay đổi những quy định gì liên quan đến Sở hữu trí tuệ? (3)

Date: 14-02-2019 by: Banca IP Law Firm

Gia nhập CPTPP: Việt Nam sẽ phải thay đổi những quy định gì liên quan đến Sở hữu trí tuệ? (3)

(Kỳ 3: Kiểu dáng công nghiệp & Bản quyền)

1, Kiểu dáng công nghiệp

CPTPP có một số cam kết đáng chú ý về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:

- Yêu cầu các nước Thành viên phải bảo hộ đầy đủ và hiệu quả kiểu dáng công nghiệp, bao gồm cả các kiểu dáng được thể hiện ở một phần của sản phẩm hoặc một phần của một sản phẩm nằm trong tổng thể toàn bộ sản phẩm, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của WTO về vấn đề này.

- Khuyến khích các nỗ lực tăng cường bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và cải thiện chất lượng và hiệu quả của cơ chế đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

2, Bản quyền

Liên quan đến bản ghi âm, CPTPP quy định rằng các chủ thể quyền như tác giả, người biểu diễn, người sản xuất (gọi chung là nhóm chủ sở hữu) đối với cùng một tác phẩm là như nhau, không chủ thể nào được ưu tiên hơn ai. Và như vậy, trường hợp một tác phẩm thuộc quyền của cả tác giả, người biểu diễn và nhà sản xuất thì nếu muốn được sử dụng tác phẩm đó phải được sự cho phép của tất cả các chủ thể trên. Cụ thể đó là điều 18.61 quy định yêu cầu sự cho phép của mỗi chủ thể. Quy định này hoàn toàn tương thích với các tiêu chuẩn đa phương của cả WIPO và WPPT. Cả CPTPP và EVFTA đều yêu cầu Việt Nam là một thành viên của WPPT cho từng giai đoạn nhất định, và Việt Nam đều cần đáp ứng các tiêu chuẩn của WPPT.

Tổng hợp: Banca IP Law Firm