Giỏ hàng
Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng kỷ lục

Date: 03-08-2019 by: Banca IP Law Firm

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng kỷ lục

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 55.047 đơn các loại, trong đó có 34.047 đơn đăng ký xác lập quyền SHCN (tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018).

Công tác xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (SHCN) có sự bứt phá mạnh với số lượng đơn được xử lý tăng cao kỷ lục tăng đến 66,8% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó kết quả xử lý đơn sáng chế và nhãn hiệu đặc biệt tăng cao, lần lượt là 79,2% và 83,8%. Các loại đơn đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích của người Việt Nam và đơn khiếu nại tồn sâu được quan tâm xử lý, trong đó, kết quả xử lý đơn khiếu nại tăng trên 50% so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả, Cục đã chấp nhận và cấp văn bằng bảo hộ cho 16.285 đối tượng SHCN (tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018).

Ngoài ra, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo Chiến lược SHTT đến năm 2030 đệ trình Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT và Luật Kinh doanh bảo hiểm để trình Quốc hội thông qua vào tháng 5/2019; đồng thời đang triên khai xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT để trình Chính phủ trong tháng 10/2019 tới đây.

Tổng hợp: Banca IP Law Firm