Giỏ hàng
CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬT SHTT SỬA ĐỔI 2022  - PHẦN 4 - GIỐNG CÂY TRỒNG

Date: 18-08-2022 by: Banca IP Law Firm

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬT SHTT SỬA ĐỔI 2022 - PHẦN 4 - GIỐNG CÂY TRỒNG

Trong phần 4, Banca xin được giới thiệu các thay đổi bổ sung liên quan đến Giống cây trồng, được ghi nhận trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung 2022 (sau đây gọi ngắn gọn là Luật mới), bao gồm:

- Sửa đổi một số điều để phù hợp với các điều khoản của Công ước UPOV (do Việt Nam tham gia UPOV- Hiệp hội quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới từ năm 2006):

Điều 157 về tổ chức cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng (thêm đối tượng: “tổ chức, cá nhân nước ngoài là công dân quốc gia thành viên Hiệp hội quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới”)

Điều 158 bỏ quy định điều kiện giống được bảo hộ là “thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành” mà bảo hộ cho “tất cả các chi và loài cây trồng” (phù hợp khoản 2, điều 3 Công ước UPOV)

Điều 163 quy định tên của giống cây trồng đăng ký bảo hộ “phải trùng với tên đã đăng ký bảo hộ ở bất kỳ quốc gia thành viên nào của Hiệp hội quốc tế về bảo hộ giống cây trồng và quốc gia có ký kết thỏa thuận với Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo hộ giống cây trồng” (phù hợp khoản 5, điều 20 Công ước UPOV).

-  Bổ sung một số điều liên quan đến giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng Ngân sách nhà nước:

Điều 164 quy định rõ quyền đăng ký đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng Ngân sách nhà nước thuộc về “tổ chức chủ trì nhiệm vụ”.

Điều 191a quy định nghĩa vụ của tổ chức chủ trì đối với giống cây trồng nêu trên (Nộp đơn trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu, trả thù lao cho tác giả, thực hiện các quyền đối với giống cây trồng, bảo vệ và báo cáo hàng năm).

Điều 191b quy định quyền của Nhà nước đối với giống cây trồng nêu trên (giao lại quyền đăng ký bảo hộ trong trường hợp tổ chức chủ trì không đăng ký trong thời hạn quy định hoặc không có nhu cầu đăng ký.

Điều 194 quy định về chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng Ngân sách nhà nước:

- Quy định cụ thể hơn về đại diện quyền đối với giống cây trồng: các trường hợp cần nộp đơn thông qua đại diện, điều kiện để kinh doanh dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng, trách nhiệm của đại diện: Điều 165  

- Cụ thể nghĩa vụ của chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Điều 191 quy định chi tiết khoản thù lao trả cho tác giả giống cây trồng.